21° / 7° Poc tapat

Concurs per a la contractació d'un oficial de brigada

Convocatòria de concurs lliure per a la selecció d’un oficial de brigada, personal laboral fix discontinuo, i creació d’una borsa de treball. Data límit de presentació de sol·licituds: 19 de setembre de 2022.

DILLUNS 29 AGOST 2022

Per Decret d’Alcaldia de data 23 d’agost de 2022, s’ha resolt convocar procés per a la selecció d’una plaça de personal laboral fix discontinuo, enquadrada en el Grup AP (Agrupació professionals), mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure, vacant a la plantilla de personal d’aquets Ajuntament.

L'anunci, amb el text íntegre de les bases, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 165 del dia 29 d'agost de 2022.

El termini per a la presentació d'instàncies, (segons model que consta a l'annex 1 de les bases), serà de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació del present anunci de convocatòria en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).

Fitxers adjunts

Document Actions