23° / 8° Intervals de núvols

Anunci d’informació pública: projecte a la carretera LV-9124

Anunci d’informació pública de la relació de béns i drets afectats pel “Projecte constructiu. Millores locals i Estabilització de talussos a la carretera LV-9124, de la C-13 a Moror. Pk 3+085 a Pk 7+560. Tram: Guàrdia de Noguera – Sant Esteve de la Sarga. Clau: VO-ML-21-006.

LV 9124
LV 9124

DILLUNS 10 OCTUBRE 2022

El Ple de la Diputació de Lleida núm. 8/2022, en sessió de caràcter ordinari celebrada el 22 de setembre de 2022 va aprovar definitivament el Projecte constructiu. 

L’aprovació definitiva d’aquest projecte porta implícita la declaració de la utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i adquisició de drets que figuren a la relació concreta i individualitzada que conté l’esmentat projecte, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.

Es disposa la informació pública la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres del projecte esmentat, d’acord amb el que disposa l’article 17, 18 i 19 del Reglament d’expropiació forçosa.

Tots els interessats i titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afectats podran presentar al·legacions davant d’aquesta Diputació de Lleida durant el termini de 15 dies a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació, per esmenar –si s’escau- tots els possibles errors u omissions en la relació dels béns i drets o dels seus titulars.

https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/documentPublic/download/2146    

Fitxers adjunts