21° / 0° Clar

ANUNCI Informació pública

Aprovació del Projecte d’actuació específica dels Miradors de la Roca Regina i arranjament dels accessos i camins.

Roca Regina
Roca Regina

DILLUNS 27 JUNY 2022

Havent-se instruït pels serveis competents d'aquest Ajuntament, expedient d'aprovació del Projecte d’actuació específica dels Miradors de la Roca Regina i arranjament dels accessos i camins, es sotmet al tràmit d’informació pública, pel termini d’un mes, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convinent, d’acord amb l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Fitxers adjunts