32° / 15° Clar

Aprovació incial del projecte d'obres "Xarxa de clavegueram al nucli de Vilamolat de Mur"

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Castell de Mur, en sessió ordinària el 21 de desembre de 2023.

DIMECRES 17 GENER 2024

Projecte: “Xarxa de clavegueram al nucli de Vilamolat de Mur”
Autora: 
Gemma Reguart Querol (Arquitecta col·legiada 44.010-8)
Pressupost: 
66.255,92 euros (IVA inclòs)

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

En el cas que no es presentin al·legacions durant aquest termini, es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de l’adopció de cap altra acord.

Fitxers adjunts