al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’estalvi d’aigua

Aprovada inicialment l'Ordenança municipal reguladora de l’estalvi d’aigua, per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 2 de març de 2023.

Estalviar aigua
Estalviar aigua

DILLUNS 13 MARÇ 2023

 Se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de  la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments dins del termini, contra l'aprovació inicial s'entendrà aprovada definitivament.

Fitxers adjunts