32° / 15° Clar

Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la Tinença d’animals.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 7 de juliol de 2022 va aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la Tinença d'animals.

Benestar animal i tinença responsable
Benestar animal i tinença responsable

DIMECRES 20 JULIOL 2022

D'acord amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

Fitxers adjunts