9° / 2° Tapat amb pluja

Text de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals de Castell de Mur

Text íntegre aprovat inicialment pel Ple de data 7 de juliol de 2022