21° / 0° Clar

Aprovació inicial de Projecte “Urbanització de la plaça del Cap del Pou i del carrer de Mur al nucli de Guàrdia de Noguera”

Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024

DIJOUS 03 FEBRER 2022

El Projecte d’obres se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Fitxers adjunts