32° / 15° Clar

Aprovació inicial de Projecte d’obres “Urbanització parcial del Carrer Major del nucli de Cellers”

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Castell de Mur, en sessió ordinària del 21 de desembre de 2023.

DIMECRES 17 GENER 2024

Projecte: Urbanització parcial del Carrer Major del nucli de Cellers
Autor: 
Gemma Reguart Querol (Arquitecta)
Pressupost: 
85.847,29 euros (IVA inclòs)

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de publicació del anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

En el cas que no es presentin al·legacions durant aquest termini, es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de l’adopció de cap altra acord.

Fitxers adjunts