16° / 5° Tapat amb pluja

Aprovació inicial de Projecte d’obres de “Millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter”.

Aprovat inicialment el projecte “Millora de les instal·lacions de serveis en el nucli de població de Collmorter”, per acord del Ple de l'Ajuntament de data 7 de juliol de 2022. Pressupost: 47.958,56 euros (IVA inclòs)

Collmorter -  Castell de Mur
Collmorter - Castell de Mur

DIMECRES 20 JULIOL 2022

El Projecte d’obres se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça http://www.castellmur.cat. En el cas que no es presentin al·legacions durant aquest termini, es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de l’adopció de cap altra acord, procedint a la seva publicació definitiva.

Fitxers adjunts