al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial de Projecte d’obres de “Reforma del alumbrado público de diferentes núcleos del municipio”

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Castell de Mur, en sessió ordinària del 21 de desembre de 2023.

DIMECRES 17 GENER 2024

Projecte: Reforma del alumbrado público de diferentes núcleos del municipio
Autor: Ivan Sabaté Arnau (Enginyer Industrial)
Pressupost: 
71.692,19 euros (IVA inclòs)

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de publicació del anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

En el cas que no es presentin al·legacions durant aquest termini, es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de l’adopció de cap altra acord.

Fitxers adjunts