al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial de Projecte d’obres de Millora de l’abastament d’aigua potable al nucli de El Meüll

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Castell de Mur en sessió extraordinària de data 2 de març de 2023.

DILLUNS 13 MARÇ 2023

Se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de publicació del anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

En el cas que no es presentin al·legacions durant aquest termini, es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de l’adopció de cap altra acord.

Fitxers adjunts