32° / 15° Clar

Aprovació inicial del Projecte d’obres de conservació i millora de la carretera d’accés al nucli de Cellers

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Castell de Mur en sessió ordinària de data 9 de febrer de 2023.

DILLUNS 13 MARÇ 2023

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà al de publicació del anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

En el cas que no es presentin al·legacions durant aquest termini, es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de l’adopció de cap altra acord.

Fitxers adjunts