23° / 8° Intervals de núvols

Aprovació inicial del Projecte d’obres de la xarxa de clavegueram al nucli de Vilamolat de Mur

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Castell de Mur en sessió ordinària de data 9 de febrer de 2023

DILLUNS 13 MARÇ 2023

El Projecte d’obres se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

En el cas que no es presentin al·legacions durant aquest termini, es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de l’adopció de cap altra acord.

Fitxers adjunts