9° / 2° Tapat amb pluja

Anunci relació admesos

Relació aspirants admesos del concurs lliure per a la selecció d’un oficial de brigada i data de convocatòria del Tribunal seleccionador.