23° / 8° Intervals de núvols

Elecció del Jutge de Pau titular de Castell de Mur

El termini per presentar la sol·licitud és fins al 3 de juny de 2021.

Jutjat de Pau de Castell de Mur
Jutjat de Pau de Castell de Mur

DIJOUS 20 MAIG 2021

Correspon al Ple de l’Ajuntament elegir les persones per ser nomenades Jutge/essa de Pau d’aquest Municipi, d’acord amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i els articles 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

S’obre un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè les persones interessades i que reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquest Ajuntament. Caldrà presentar sol·licitud, acompanyada del currículum vitae i la declaració jurada de no trobar-se en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat d’acord amb l’article 303 de la LOPJ.

 

En el supòsit de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació elegirà lliurement el càrrec de Jutge de Pau titular.

Fitxers adjunts