32° / 15° Clar

Modificació puntual núm. 4 del POUM de Castell de Mur

Es sotmet a informació pública pel termini d'un mes durant el qual es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.

Estació de Cellers-Llimiana
Estació de Cellers-Llimiana

DIJOUS 20 MAIG 2021

La Modificació núm. 4 del POUM de Castell de Mur, consisteix en el redactat de l'article 99 del POUM, relatiu al sistema d'equipaments, clau E, per incorporar una nova categoria per a activitats o equipaments públics que s'hagin d'emplaçar en medi rural (clau E.9), per tal de possibilitar els usos esportius (refugi) i usos d'educació en el lleure (alberg).

A més, la Modificació preveu canviar a aquesta categoria els equipaments associats a l'estació de Cellers i ajustar la geometria d'un dels equipaments a la coberta existent, sense ampliar la superfície disponible.

Fitxers adjunts